Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Балообразуване

 

ПРИЕМ 2023

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ И АГРАРНИ НАУКИ

 

СПЕЦИАЛНОСТ

Оценки от изпит

Оценки от дипломата

Образуване на бала

Макс

бал

(А)

(Б)

(В)

1

Земеделска техника и технологии

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

2

Мениджмънт и сервиз на техниката

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

3

Климатизация, хидравлика и газификация

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

4

Аграрно инженерство

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

5

Машинно инженерство

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

6

Мениджмънт на качеството и метрология

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

7

Материалознание и технологии

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

8

Индустриално инженерство

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

9

Строително инженерство

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

10

Електроенергетика и електрообзавеждане

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

11

Електроника

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

12

 Електроинженерство

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

13

 Компютърно управление и автоматизация

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

14

Интернет и мобилни комуникации

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

15

Компютърни системи и технологии

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

16

Информационни и комуникационни технологии

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

17

Транспортна техника и технологии

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

18

Автомобилно инженерство

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

19

Технология и управление на транспорта

избираем 1

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

20

Екология и ТООС

избираем 2

биология

бълг. език

2А+Б+В

24

21

Растениевъдство

избираем 2

биология

бълг. език

2А+Б+В

24

22

Биотехнологии

избираем 2

химия

бълг. език

2А+Б+В

24

23

Технология на храните

избираем 2

химия

бълг. език

2А+Б+В

24

24

Химични технологии

избираем 2

химия

бълг. език

2А+Б+В

24

25

Индустриален мениджмънт

избираем 3

математика

бълг. език

2А+Б+В

24

26

Дизайн

рисуване (А1)

моделиране (А2)

математика

бълг. език

А12+Б+В

24

 

Забележки:

1. С “избираем 1” е означен кандидатстудентски изпит по: български език, информатика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК;

2.     С “избираем 2”е означен кандидатстудентски изпит по: български език, биология, химия, инфор­матика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК;

3.     С “избираем 3”е означен кандидатстудентски изпит по: български език, чужд език (английски), история на България, икономическа география на България, информатика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК ;

4.     При формиране на състезателния бал оценките от дипломата по математика, български език,химия и биология се вземат от задължителната подготовка на дипломата за средното образование (от втори гимназиален етап). Ако такава оценка липсва тя може да бъде заменена с оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА НЕТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

СПЕЦИАЛНОСТ

Оценки от изпити

Оценки от дипломата

Образуване

на бала

Макс

бал

(А)

(В)

(Г)

 

 

 

1

Право

история 1)

бълг. език ( А2)

бълг. език

история

12+В+Г

30

 

2

Икономика

избираем 3

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

3

Бизнес мениджмънт

избираем 3

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

4

Публична администрация

избираем 3

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

5

Дигитален мениджмънт и иновации

избираем 3

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

6

Евроатлантическа и глобална сигурност

избираем 3

бълг. език

 

2А+2В

24

 

7

Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред

избираем 3

бълг. език

 

2А+2В

24

 

8

Европейско и международно сътрудничество

избираем 3

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

9

Начална училищна педагогика и чужд език

английски или български език

бълг. език

чужд език

2А+В+Г

24

 

10

Педагогика на обучението по български език и чужд език

английски или български език

бълг. език

чужд език

2А+В+Г

24

 

11

Предучилищна и начална училищна педагогика

история или български език

бълг. език

история

2А+В+Г

24

 

12

Социална педагогика

история или български език

бълг. език

история

2А+В+Г

24

 

13

Български език и история

история или български език

бълг. език

история

2А+В+Г

24

 

14

Социални дейности

бълг. ез., история или биология

бълг. език

биология

2А+В+Г

24

 

15

Педагогика на обучението по математика и информатика

избираем 4

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

16

Педагогика на обучението по физика и информатика

избираем 4

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

17

Софтуерно инженерство

избираем 4

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

18

Компютърни науки

избираем 4

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

19

Информатика и ИТ в бизнеса

избираем 4

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

20

Финансова математика

математика. или ИИТ

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

 

 

Забележки:

1.         С “избираем 3”е означен кандидатстудентски изпит по: български език, чужд език (английски), история на България, икономическа география на България, информатика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК;

2.         С „избираем 4” е означен кандидатстудентски изпит по: български език, информатика и информа­ци­онни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ/ДИППК;

3.         При формиране на състезателния бал оценките от дипломата по математика, български език,история, биология и чужд език се вземат от задължителната подготовка на дипломата за средното образование (от втори гимназиален етап). Ако такава оценка липсва тя може да бъде заменена с оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ

 
 

СПЕЦИАЛНОСТ

Оценки от изпити

Оценки от дипломата

Образуване

на бала

Макс.

бал

(А)

(Б)

(В)

(Г)

 

 

 

1

Кинезитерапия

биология

бълг. език

биология

физическо възпитание или двигателна култура

2А+Б+В+Г

30

2

Ерготерапия

биология

бълг. език

биология

чужд език

2А+Б +В+Г

30

3

Медицинска сестра

биология

бълг. език

биология

химия

2А+Б +В+Г

30

4

Акушерка

биология

бълг. език

биология

химия

2А+Б +В+Г

30

5

Лекарски асистент

биология

бълг. език

биология

химия

2А+Б +В+Г

30

 

Забележка: При формиране на състезателния бал оценките от дипломата по български език, чужд език,химия, биология и физическо възпитание се вземат от задължителната подготовка на дипломата за средното образование (от втори гимназиален етап). Ако такава оценка липсва тя може да бъде заменена с оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.

 

© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"