Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Балообразуване

 

ПРИЕМ 2024

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ И АГРАРНИ НАУКИ

 

СПЕЦИАЛНОСТ

Оценки от изпит

Оценки от дипломата

Образуване на бала

Макс

бал

(А)

(Б)

(В)

1

Земеделска техника и технологии

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

2

Мениджмънт и сервиз на техниката

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

3

Климатизация, хидравлика и газификация

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

4

Аграрно инженерство

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

5

Машинно инженерство

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

6

Мениджмънт на качеството и метрология

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

7

Материалознание и технологии

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

8

Индустриално инженерство

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

9

Строително инженерство

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

10

Електроенергетика и електрообзавеждане

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

11

Електроника

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

12

Електроинженерство

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

13

Компютърно управление и автоматизация

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

14

Интернет и мобилни комуникации

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

15

Компютърни системи и технологии

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

16

Информационни и комуникационни технологии

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

17

Транспортна техника и технологии

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

18

Автомобилно инженерство

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

19

Технология и управление на транспорта

избираем 1

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

20

Екология и ТООС

избираем 2

бълг. език

 

2А+2Б

24

21

Растениевъдство

избираем 2

бълг. език

 

2А+2Б

24

22

Биотехнологии

избираем 2

бълг. език

 

2А+2Б

24

23

Технология на храните

избираем 2

бълг. език

 

2А+2Б

24

24

Химични технологии

избираем 2

бълг. език

 

2А+2Б

24

25

Индустриален мениджмънт

избираем 3

бълг. език

математика

2А+Б+В

24

26

Дизайн

рисуване (А1)

моделиране (А2)

бълг. език

математика

А12+Б+В

24

 

Забележки:

1. С “избираем 1” е означен кандидатстудентски изпит по: български език, информатика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК;
2. С “избираем 2” е означен кандидатстудентски изпит по: български език, биология, химия, информатика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК;
3. С “избираем 3” е означен кандидатстудентски изпит по: български език, чужд език (английски), история на България, икономическа география на България, информатика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК ;
4. При формиране на състезателния бал оценките от дипломата по математика и български език се вземат от задължителната подготовка от дипломата за средното образование (втори гимназиален етап). Ако такава оценка липсва тя може да бъде заменена с оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА НЕТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

СПЕЦИАЛНОСТ

Оценки от изпити

Оценки от дипломата

Образуване

на бала

Макс

бал

(А)

(В)

(Г)

 

 

 

1

Право

история 1)

бълг. език ( А2)

бълг. език

 

1+2

30

 

2

Икономика

избираем 3

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

3

Бизнес мениджмънт

избираем 3

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

4

Публична администрация

избираем 3

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

5

Дигитален мениджмънт и иновации

избираем 3

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

6

Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред

избираем 3

бълг. език

 

2А+2В

24

 

7

Европейско и международно сътрудничество

избираем 3

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

8

Начална училищна педагогика и чужд език

английски или български език

бълг. език

чужд език

2А+В+Г

24

 

9

Педагогика на обучението по български език и чужд език

английски или български език

бълг. език

чужд език

2А+В+Г

24

 

10

Предучилищна и начална училищна педагогика

история или български език

бълг. език

 

2А+2В

24

 

11

Социална педагогика

история или български език

бълг. език

 

2А+2В

24

 

12

Български език и история

история или български език

бълг. език

 

2А+2В

24

 

13

Социални дейности

бълг. ез., история или биология

бълг. език

 

2А+

24

 

14

Педагогика на обучението по математика и информатика

избираем 4

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

15

Педагогика на обучението по физика и информатика

избираем 4

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

16

Софтуерно инженерство

избираем 4

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

17

Компютърни науки

избираем 4

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

18

Финансова математика

математика. или ИИТ

бълг. език

математика

2А+В+Г

24

 

 

Забележки:

1. С “избираем 3” е означен кандидатстудентски изпит по: български език, чужд език (английски), история на България, икономическа география на България, информатика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК;
2. С „избираем 4” е означен кандидатстудентски изпит по: български език, информатика и информа-ци¬онни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ/ДИППК;
3. При формиране на състезателния бал оценките от дипломата по математика, български език и чужд език се вземат от задължителната подготовка от дипломата за средното образование (втори гимназиален етап). Ако такава оценка липсва тя може да бъде заменена с оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.
4. За специалност Право кандидатите се приемат при условията на чл. 68 от Закона за висшето образование, като оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература е задължителна. При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити 2008г и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема общият успех от дипломата за средно образование. Кандидатстудентският изпит по история на България е задължителен. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ

 

СПЕЦИАЛНОСТ

Оценки от изпити

Оценки от дипломата

Образуване

на бала

Макс.

бал

(А)

(Б)

(В)

(Г)

 

 

 

1

Кинезитерапия

биология

бълг. език

биология

физическо възпитание или двигателна култура

2А+Б+В+Г

30

2

Ерготерапия

биология

бълг. език

биология

чужд език

2А+Б +В+Г

30

3

Медицинска сестра

биология

бълг. език

биология

 

2А+Б +В

24

4

Акушерка

биология

бълг. език

биология

 

2А+Б +В

24

5

Лекарски асистент

биология

бълг. език

биология

 

2А+Б +В

24

 

Забележка: При формиране на състезателния бал оценките от дипломата по български език, чужд език, биология и физическо възпитание се вземат от задължителната подготовка от дипломата за средното образование (втори гимназиален етап). Ако такава оценка липсва тя може да бъде заменена с оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.

© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"