Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Свободни места

Специалности със свободни места към 31.08.2022 г., обучение по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

 

 

 

ПН

Специалност

Форма

Професионално направление: Пегагогика на обучението по.. (ПН освободено от сем.такса)

Редовно

 

Български език и история (педагогическа специалност)  Нови бройки!

 
 

Български език и история - Филиал Видин (педагогическа специалност)  Нови бройки!

 

 

Педагогика на обучението по бълг. и чужд език (английски или румънски) - Фил.Силистра

 

 

Педагогика на обучението по физика и информатика - Филиал Силистра

 

 

Педагогика на обучението по математика и информатика - Филиал Силистра

 

Професионално направление: Политически науки

Редовно

 

Европеистика и глобалистика (на английски език)

 

Професионално направление: Икономика

Редовно

 

Икономика

 

Професионално направление: Математика (ПН освободено от сем.такса)

Редовно

 

Финансова математика (освободена от сем.такса)

 

Професионално направление: Информатика и компютърни науки

Редовно; Задочно

 

Компютърни науки

 

 

Компютърни науки – Филиал Видин

 

 

Информатика и информационни технологии в бизнеса

 

 

Софтуерно инженерство

 

Професионално направление: Машинно инженерство

Редовно; Задочно

 

Земеделска техника и технологии

 

 

Земеделска техника и технологии – Филиал Видин

 

 

Машинно инженерство

 

 

Мениджмънт и сервиз на техниката

 

 

Климатизация, хидравлика и газификация

 

Професионално направление: Електротехника, електроника и автоматика

Редовно; Задочно

 

Електроенергетика и електрообзавеждане

 

 

Електроника

 

 

Електроника – Филиал Видин

 

 

Компютърно управление и автоматизация

 

 

Електроинженерство - Филиал Силистра

 

Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника

Редовно; Задочно

 

Компютърни системи и технологии

 

 

Интернет и мобилни комуникации

 

 

Информационни и комуникационни технологии

 

Професионално направление: Транспорт, авиация и корабоплаване

Редовно; Задочно

 

Транспортна техника и технологии

 

 

Технология и управление на транспорта

 

 

Технология и управление на транспорта – Филиал Видин

 

 

Автомобилно инженерство - Филиал Силистра

 

Професионално направление: Материали и материалознание (ПН освободено от сем.такса)

Редовно

 

Материалознание и технологии (освободена от сем.такса)

 

Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия

Редовно

 

Строително инженерство

 

Професионално направление: Химични технологии (ПН освободено от сем.такса)

Редовно

 

Химични технологии - Филиал Разград (освободена от сем.такса)

 

Професионално направление: Биотехнологии

Редовно

 

Биотехнологии - Филиал Разград

 

Професионално направление: Хранителни технологии

Редовно

 

Технология на храните - Филиал Разград

 

Професионално направление: Общо инженерство

Редовно, задочно

 

Дизайн

 

 

Индустриално инженерство

 

 

Индустриален мениджмънт

 

 

Индустриален мениджмънт – Филиал Видин

 

 

Аграрно инженерство

 

 

Екология и техника за опазване на околната среда

 

 

Мениджмънт на качеството и метрология

 

Професионално направление: Растениевъдство

Редовно, задочно

 

Растениевъдство

 

Професионално направление: Здравни грижи

Редовно

 

Медицинска сестра

 

 

Акушерка

 

     

Забележка: В специалностите, отбелязани с червено, има останали само единични бройки

 

 

 

Специалности със свободни места към 31.08.2022 г., ПЛАТЕНО обучение

 

 

 

ПН

Специалност

Форма

Професионално направление: Педагогика

Редовно

 

Предучилищна и началнa училищна педагогика (Русе и филиал Видин)

 

Професионално направление: Право

Редовно

 

Право

 

Професионално направление: Администрация и управление

 

 

Бизнес мениджмънт (дистанционно)

 

 

Дигитален мениджмънт и иновации (дистанционно)

 

 

Публична администрация (задочно)

 

Професионално направление: Икономика

Дистанционно

 

Икономика

 

Професионално направление: Обществено здраве

Редовно

 

Кинезитерапия

 

 

Ерготерапия

 

Професионално направление: Национална сигурност

Редовно

 

Евроатлантическа и глобална сигурност

 

© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"