Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Специалности


Обл на висше образование

Професионални направления

Специалности 2018

Форма на обучение

Факул­тет

Педаго­гически

науки

1.2. Педагогика

1

Начална училищна педагогика и чужд език (английски)

редовна

 

ФПНО

2

Предучилищна и начална училищна педагогика

редовна

задочна

3

Социална педагогика

редовна

задочна

1.3. Педагогика на обучението по …

4

Български език и история

редовна

 

5

Български език и чужд език (английски, френски или румънски)

редовна

 

ФС

6

Физика и информатика

редовна

 

Социални, стопански

и правни науки

3.3. Политически науки

7

Европеистика и глобалистика (на английски език)

редовна

 

ФБМ

3.4. Социални дейности

8

Социални дейности

редовна

 

ФОЗЗГ

3.6. Право

9

Право

редовна

 

ЮФ

3.7. Администрация и управление

10

Бизнес мениджмънт

редовна

дистанц.

 

 

ФБМ

11

Публична администрация

редовна

 

3.8. Икономика

12

Маркетинг

редовна

 

13

Икономика

редовна

 

Природни науки

4.5. Математика

14

Финансова математика

редовна

 

 

 

ФПНО

4.6. Информатика и компютърни науки

15

Компютърни науки (Русе и Видин)

редовна

задочна

16

Софтуерно инженерство

редовна

 

17

Информатика и информационни технологии в бизнеса

редовна

 

Технически науки

5.1. Машинно инженерство

18

Земеделска техника и технологии (Русе и Видин)

редовна

задочна

 

19

Мениджмънт и сервиз на техниката

редовна

задочна

АИФ

20

Климатизация, хидравлика и газификация

редовна

задочна

 

21

Машинно инженерство

редовна

задочна

МТФ

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

22

Електроенергетика и електрообзавеждане

редовна

задочна

 

ФЕЕА

23

Компютърно управление и автоматизация

редовна

задочна

24

Електроника (Русе и Видин)

редовна

задочна

25

Електроинженерство

редовна

задочна

ФС

5.3. Комуникационна и компютърна техника

26

Компютърни системи и технологии

редовна

задочна

 

ФЕЕА

27

Интернет и мобилни комуникации

редовна

задочна

28

Информационни и комуникационни технологии

редовна

задочна

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

29

Автомобилно инженерство

редовна

 

ФС

30

Транспортна техника и технологии

редовна

задочна

ТФ

31

Технология и управление на транспорта (Русе и Видин)

редовна

задочна

5.6. Материали и материа­лознание

32

Материалознание и технологии

редовна

 

 

 

МТФ

5.7. Архитектура, строи­телство и геодезия

33

Строително инженерство

редовна

 

5.10. Химични технологии

34

Химични технологии

редовна

 

ФР

5.11 Биотехнологии

35

Биотехнологии

редовна

 

5.12. Хранителни технолог

36

Технология на храните

редовна

 

5.13. Общо инженерство

37

Промишлен дизайн

редовна

 

 

АИФ

38

Аграрно инженерство

редовна

 

39

Екология и техника за опазване на околната среда

редовна

 

40

Мениджмънт на качеството и метрология

редовна

 

МТФ

41

Индустриално инженерство

редовна

задочна*

42

Индустриален мениджмънт (Русе и Видин)

редовна

задочна*

ФБМ

Аграрни науки

6.1. Растениевъдство

43

Растениевъдство

редовна

 

АИФ

Здраве-опазване

и спорт

7.4. Обществено здраве

44

Кинезитерапия

редовна

 

ФОЗЗГ

45

Ерготерапия

редовна

 

7.5. Здравни грижи

46

Медицинска сестра

редовна

 

47

Акушерка

редовна

 

Сигурност и отбрана

9.1. Национална сигурност

48

Евроатлантическа и глобална сигурност

редовна

 

ФБМ

49

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

редовна

 

ЮФЗабележки към таблицата със специалностите:

1.задочна* - платена форма на обучение;

2.специалностите обявени за прием във Филиал Видин са само в редовна форма на обучение;

3.до издаването на този справочник договарянето с Министерството на образованието и науката не бе приключило. В списъка на специалностите и формите на обучение са възможни промени.© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"