Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Специалности

Професионални направления и специалности в Русенски университет и форми на обучение - прием 2023

 
 

Обл на висше образование

Професионални направления

Специалности

Форма на обучение

Педагогически

науки

1.2. Педагогика

1

Начална училищна педагогика и чужд език (английски)

редовна

2

Предучилищна и начална училищна педагогика

редовна, задочна

3

Социална педагогика

редовна, задочна

1.3. Педагогика на обучението по …

4

Български език и история (Русе и Видин)

редовна

5

Педагогика на обучението по математика и информатика

редовна

6

Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски или румънски)

редовна

7

Педагогика на обучението по физика и информатика

редовна

Социални, стопански

и правни науки

3.3. Политически науки

8

Европейско и международно сътрудничество

редовна

3.4. Социални дейности

9

Социални дейности

Редовна, задочна

3.6. Право

10

Право

редовна, задочна

3.7. Администрация и управление

11

Бизнес мениджмънт

редовна, дистанц.

12

Публична администрация

                  задочна

13

Дигитален мениджмънт и иновации

дистанционна

3.8. Икономика

14

Икономика

редовна, дистанц.

Природни науки

4.5. Математика

15

Финансова математика

редовна

4.6. Информатика и компютърни науки

16

Компютърни науки (Русе и Видин)

редовна, задочна

17

Софтуерно инженерство

редовна

Технически науки

5.1. Машинно инженерство

18

Земеделска техника и технологии (Русе и Видин)

редовна, задочна

19

Мениджмънт и сервиз на техниката

редовна, дистанц.

20

Климатизация, хидравлика и газификация

редовна, задочна

21

Машинно инженерство

редовна, задочна

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

22

Електроенергетика и електрообзавеждане

редовна, задочна

23

Компютърно управление и автоматизация

редовна, задочна

24

Електроника (Русе и Видин)

редовна, задочна

25

Електроинженерство

редовна, задочна

5.3. Комуникационна и компютърна техника

26

Компютърни системи и технологии

редовна, задочна

27

Интернет и мобилни комуникации

редовна, задочна

28

Информационни и комуникационни технологии

редовна, задочна

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

29

Автомобилно инженерство

редовна

30

Транспортна техника и технологии

редовна, задочна

31

Технология и управление на транспорта (Русе и Видин)

редовна, задочна

5.6. Материали и материа­лознание

32

Материалознание и технологии

редовна, задочна

5.7. Архитектура, строи­телство и геодезия

33

Строително инженерство

редовна

5.10. Химични технологии

34

Химични технологии

редовна

5.11 Биотехнологии

35

Биотехнологии

редовна

5.12. Хранителни технологии

36

Технология на храните

редовна

5.13. Общо инженерство

37

Дизайн

редовна

38

Аграрно инженерство

редовна, задочна

39

Екология и техника за опазване на околната среда

редовна, задочна

40

Мениджмънт на качеството и метрология

редовна

41

Индустриално инженерство

редовна, задочна

42

Индустриален мениджмънт (Русе и Видин)

редовна, задочна

Аграрни науки

6.1. Растениевъдство

43

Растениевъдство

редовна, задочна

Здраве-опазване

и спорт

7.4. Обществено здраве

44

Кинезитерапия

редовна

45

Ерготерапия

редовна

7.5. Здравни грижи

46

Медицинска сестра

редовна

47

Акушерка

редовна

48

Лекарски асистент

редовна

Сигурност и отбрана

9.1. Национална сигурност

49

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

редовна, задочна

© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"