Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Специалности

Професионални направления и специалности в Русенски университет и форми на обучение - прием 2021

 
 

Машинно-технологичен факултет

Машинно инженерство

Материалознание и технологии

Строително инженерство

Мениджмънт на качеството и метрология

Индустриално инженерство

 

Аграрно-индустриален факултет

Земеделска техника и технологии

Мениджмънт и сервиз на техниката

Климатизация, хидравлика и газификация

Дизайн

Аграрно инженерство

Екология и техника за опазване на околната среда

Растениевъдство

 

Факултет Електротехника, електроника и автоматика

Електроенергетика и електрообзавеждане

Компютърно управление и автоматизация

Електроника

Компютърни системи и технологии

Интернет и мобилни комуникации

Информационни и комуникационни технологии

 

Транспортен факултет

Транспортна техника и технологии

Технология и управление на транспорта

 

Факултет Бизнес и мениджмънт

Европеистика и глобалистика (на английски език)

Бизнес мениджмънт

Икономика

Индустриален мениджмънт

Дигитален мениджмънт и иновации

Евроатлантическа и глобална сигурност

 

Факултет Природни науки и образование

Предучилищна и началнa училищна педагогика

Начална училищна педагогика и чужд език (английски)

Социална педагогика

Педагогика на обучението по математика и информатика

Български език и история (педагогическа специалност)

Финансова математика

Софтуерно инженерство

Компютърни науки

Информатика и информационни технологии в бизнеса

 

Юридически факултет

Право

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

 

Факултет Обществено здраве и здравни грижи

Социални дейности

Кинезитерапия

Ерготерапия

Лекарски асистент *

Акушерка

Медицинска сестра

 

Филиал Силистра

Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски и румънски език)

Педагогика на обучението по физика и информатика

Електроинженерство

Автомобилно инженерство

 

Филиал Разград

Химични технологии

Биотехнологии

Технология на храните

 

Филиал Видин

Земеделска техника и технологии

Електроника

Технология и управление на транспорта

Компютърни науки

Индустриален мениджмънт

Български език и история

© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"