Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Процедура

Процедура за електронно подаване на кандидатстудентски документи в Русенския университет за ОКС Бакалавър за учебната 2023/2024 г.

Права и задължения при електронно подаване на документи

1. Право за електронно подаване (онлайн) на кандидатстудентски документи в Русенския университет имат всички кандидат-студенти, завършили средното си образование след 2008 г. (включително). Кандидат-студентите, които са завършили средно образование преди 2008 г., подават лично документите си в Русенския университет или в представителствата му в различните градове.

2. Подаването на документи за кандидатстване в Русенския университет може да се направи по два начина – лично или онлайн.

3. При едновременно подаване на документи лично и онлайн, за верни се приемат документите на хартиен носител, собственоръчно подписани от кандидат-студента и приети от Учебен сектор на Русенския университет или представителствата на университета.

4. Кандидат-студентите, подали документите си онлайн, задължително трябва  да изпратят на хартиен носител необходимите документи, собственоръчно подписани, описани в т. 23 от настоящата процедура (по пощата с обратна разписка или чрез куриер).

5. Кандидат-студентите, подали документите си онлайн участват в класирането на Русенския университет при условие, че документите им са получени не по-късно от два дни преди обявената дата на класирането, за което кандидатът е подал документи.

Достъп до системата за електронно подаване на документи и първоначална регистрация

6. Електронното подаване на документи за кандидатстудентската кампания се извършва единствено на адрес https://online.uni-ruse.bg или с връзка от главната страница на Русенския университет http://www.uni-ruse.bg.

7. Достъпът до електронния портал изисква задължителна регистрация чрез истински лични данни и валиден адрес на електронна поща, на който ще се изпращат съобщенията от Русенския университет. Входът след първоначалната регистрация в портала за онлайн кандидатстване става чрез въвеждане на същия имейл и парола.

8. Кандидат-студентите се задължават да не оповестяват на трети лица паролата си за достъп до електронния кандидатстудентски портал.

9. Въвеждане или промяна на данни в електронния портал е възможно единствено в официално обявените периоди за подаване на документи, посочени в чл.5 от Правилата за приемане на студенти в Русенския университет за учебната 2023/2024 година, публикувани в Справочника на кандидат-студента за 2023 г.

Електронно подаване на кандидатстудентски документи

10. Въвеждането на необходимите данни в електронната система става последователно, като се спазват изискванията за попълването на задължителните полета. В раздел Данни за дипломата за завършено средно образование и зрелостни изпити, кандидат-студентът задължително попълва следните данни:

  • номер, серия и година на издаване на дипломата;
  • оценки от задължителната подготовка от дипломата за завършено средно образование по: български език и литература; история; математика; физика; биология; химия и оценките за изучаваните чужди езици (или поне един от тях);
  • оценките, които не присъстват в дипломата, се вземат от Удостоверението за завършен първи етап на средно образование
  • оценки от държавните зрелостни изпити (ДЗИ).

11. Въведените данни от дипломата за средно образование се сравняват автоматично с оценките в Регистъра на дипломите за завършено средно образование от сайта на Министерството на образованието и науката (МОН). Ако има несъвпадение, кандидат-студентът получава автоматично съобщение по електронната поща. В компютърната разпечатка, която кандидат-студентът ще получи след като успешно финализира заявката си, ще бъдат взети оценките от сайта на МОН. Ако кандидат-студентът има възражения по корекцията, може да се яви в Учебен сектор на Русенския университет.

12. В раздел Избор на специалности могат да се видят специалностите и формите за обучение, по които кандидат-студентът има право да кандидатства. Той трябва да подрежда специалностите съобразно своето желание за класиране като има възможност да добавя специалности, да ги изтрива и пренарежда, преди окончателно да валидира заявката си.

13. Кандидат-студентите заявяват желанието си за явяване на изпити в раздел Избор на кандидатстудентски изпити и балообразуващи оценки. В този раздел се показват само тези кандидатстудентски изпити или ДЗИ, които имат пряко отношение към балообразуването на избраните специалности.

14. Оценките от ДЗИ се маркират, само ако кандидатът желае да ги използва като балообразуващи оценки. В противен случай те НЕ участват в балообразуването, въпреки че са посочени в раздел Данни за дипломата за завършено средно образование и зрелостни изпити.

15. При маркиране на изпити или кандидатстване с оценка от ДЗИ, системата автоматично изчислява дължимата такса и генерира платежно нареждане. Сумата зависи от избрания брой изпити или ДЗИ.

16. Кандидат-студентът трябва да избере минималния брой изпити или оценки от ДЗИ, необходими за балообразуванията на желаните от него специалности. Възможно е връщане назад в раздел Избор на специалности, където той би могъл да изтрие специалностите, за които няма избрана балообразуваща оценка.
17. Всички въведени данни задължително се потвърждават в раздел Финализиране на заявлението. Преди да финализира заявката си, кандидат-студентът може да прегледа данните, които е въвел.

18. След като данните са финализирани, кандидатът няма право да ги променя. Ако промяната е наложителна, кандидат-студентът трябва да се яви лично в Учебен сектор на Русенския университет, където след заплащане на такса за промяна на данните, корекцията ще бъде извършена.

19. След като входящите данни се финализират, системата за онлайн кандидатстване дава възможност за избор на начин на плащане на кандидатстудентската такса –  чрез платежно нареждане за плащане по банков път или чрез ePay/EasyPay.

20. Право за участие в кандидатстудентските изпити се придобива след заплащане на дължимата сума по генерираното платежно нареждане.

21. Плащането се счита за успешно, когато Русенският университет получи банковия превод с дължимата сума. Русенският университет уведомява кандидат-студента за валидността на плащането като изпраща компютърна разпечатка с входящите данни на кандидат-студента по електронната поща.

22. При явяване на изпит кандидат-студентът задължително носи в себе си лична карта, платежен документ и компютърна разпечатка от електронния портал или нейно валидирано копие от Учебен сектор на Русенския университет.

23. За да придобие право да участва в класиранията на Русенския университет, кандидат-студентът задължително трябва физически да валидира декларираните от него данни, като предостави лично или изпрати по пощата с обратна разписка или чрез куриер следните документи:

  • компютърна разпечатка на входящите данни, собственоръчно подписана от кандидат-студента;
  • копие от диплома за завършено средно образование (а за завършилите след 2022 г. вкл., И УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършен първи етап на средно образование), на която собственоръчно е написано “вярно с оригинала” с подпис на кандидат-студента;
  • Копие от платежен документ за платени такси.

24. За да придобие право да участва в класиранията за педагогически специалности: Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Български език и история, Педагогика на обучението по български език и чужд език, Педагогика на обучението по математика и информатика, Педагогика на обучението по физика и информатика кандидат-студентът трябва да дойде лично за проверка на говорно-комуникативните му способности в Русенския университет, или в неговите филиали в Разград, Силистра или Видин, или в някое от изнесените бюра за прием на документи в периода прием на документи.

25. Валидацията на документи за участие в първо класиране, получени по пощата или чрез куриер, става в срок до 29.06.2023 г.

26. Условията и редът, по който става участието в следващите класирания, са дадени в Правилата за прием на кандидат-студенти в Русенския университет, публикувани в Кандидат-студентския справочник за 2023 г., а необходимите документи се подават лично в Сектор прием нови студенти.

27. Русенският университет не носи отговорност за забавянето на документите, изпратени по пощата и това забавяне не може да бъде основание за валидация извън посочените срокове.

28. В случай, че кандидат-студентът не валидира своите електронно подадени данни, той губи правото за участие в класирането на Русенския университет, без значение дали е положил успешно някои от кандидатстудентските изпити или участва само с оценка от ДЗИ.

29. В случай, че в процеса на валидиране на електронно подадените кандидатстудентски данни се установи техническа грешка и тя не касае обстоятелства, свързани с правото за кандидатстване, явяване на изпит и класиране, грешката се отстранява от оторизиран административен служител на Русенския университет и лицето придобива право за участие в класирането.

30. В случай, че в процеса на валидиране на електронно подадените кандидатстудентски данни се установи подаване на неверни данни, свързани с правото за кандидатстване, явяване на изпит и класиране, лицето губи право за участие в класиране, независимо дали е положило успешно някой от кандидатстудентските изпити, а заплатените такси не се възстановяват.

© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"